Algemene voorwaarden

De Wit Advocatuur, gevestigd te Oosterhout, gemeente Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58186972.

In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid:

 

De Wit Advocatuur:

L.G.C.M. de Wit, h.o.d.n. De Wit Advocatuur, gevestigd en kantoorhoudende te Oosterhout.

De cliënt:

de contractspartij van het kantoor.

 Toepassing

1.Alle overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door De Wit Advocatuur, ongeacht aan wie binnen het kantoor de opdracht is verstrekt.

2. De integrale tekst van deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomt van opdracht met De Wit Advocatuur. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is een feit, zodra De Wit Advocatuur een begin heeft gemaakt met de werkzaamheden. Algemene voorwaarden van de cliënt zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Uitvoering

1. De Wit Advocatuur heeft de verplichting zich in te spannen de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren; een door de cliënt gewenst resultaat kan echter niet worden gegarandeerd.

2. De cliënt is gehouden De Wit Advocatuur alle relevante en juiste informatie volledig en tijdig te overhandigen. Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van deze informatie is De Wit Advocatuur gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van de cliënt.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is De Wit Advocatuur vrij te bepalen welke gekwalificeerde medewerker de opdracht binnen de organisatie uitvoert.

4. Verstrekte opdrachten worden door het kantoor uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

5.De Wit Advocatuur is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden en zal bij de selectie van in te inschakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

6. Een opdracht geldt voor onbepaalde tijd, waarbij de cliënt het recht heeft op ieder moment de opdracht in te trekken en het kantoor het recht heeft op goede gronden verdere uitvoering van de opdracht te weigeren. Overeengekomen termijnen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden binnen de duur van de overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de cliënt het kantoor schriftelijk in gebreke te stellen.

7. Alle door De Wit Advocatuur verstrekte stukken, zoals contracten, rapporten, adviezen, processtukken, correspondentie, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van De Wit Advocatuur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van De Wit Advocatuur is beperkt tot het door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te betalen bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De Wit Advocatuur is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd conform de richtlijnen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. De polis ligt ter inzage ten kantore van De Wit Advocatuur. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,=.

2. De Wit Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

3. Opdrachtgever zal De Wit Advocatuur op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, de door De Wit Advocatuur in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de cliënt verleende diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van De Wit Advocatuur.

Facturatie en betaling

1. Betaling van de door De Wit Advocatuur gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op 1% rente per maand (of bij gebreke daarvan de wettelijke (handels)rente), vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

2. Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW, al dan niet verhoogd met BTW.

3. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15 % van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum bedrag van € 250,= ex BTW), met voorbehoud van alle rechten van De Wit Advocatuur om alle daadwerkelijk gemaakte kosten, en dus ook het surplus van 15% van het te innen bedrag, vergoed te krijgen.

4. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is De Wit Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. De Wit Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. De Wit Advocatuur is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. De Wit Advocatuur is gemachtigd door opdrachtgever alle vorderingen over en weer te verrekenen.

 

Diversen

1. Na het sluiten en archiveren van het dossier worden de dossiers op verzoek aan de client overhandigd, en bij gebreke daarvan voor de duur van vijf jaar in het (digitaal) archief bewaard. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij de cliënt voor het verstrijken van de termijn schriftelijk aan De Wit Advocatuur kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen.

2. De rechtsverhouding tussen De Wit Advocatuur en de cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

3. De Wit Advocatuur is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. De Wit Advocatuur zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Oosterhout, januari 2021