Per 1 januari 2020 gaan een aanpassingen plaats vinden ten aanzien van de transitievergoeding:

• Nu hebben werknemer recht op een transitievergoeding als zij twee jaar of langer in dienst zijn geweest. Per 1 januari 2020 verandert dit uitgangspunt. Dan hebben werknemers aanspraak op een transitie-vergoeding vanaf de allereerste dag van hun dienstverband, dus ook in de proeftijd.

• Met ingang van 1 januari 2020 zal de transitievergoeding anders worden berekend: voor ieder dienstjaar wordt uitgegaan van 1/3 maandsalaris. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Wat wordt afgeschaft? De hogere vergoeding na tien dienstjaren en de uitzondering voor 50-plussers.

• Als kleine werkgevers (25 of minder werknemers) hun bedrijf beëindigen vanwege arbeidsongeschiktheid of omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, komen zij in aanmerking voor een compensatie voor de kosten van de transitievergoeding;

• Tot 1 januari 2020 geldt de overbruggingsregeling kleine werkgevers. Deze regeling voorziet in een gunstigere berekening van de transitievergoeding. De werkgever mag dan uitgaan van 1 mei 2013. Over de jaren daarvoor hoeft geen transitievergoeding te worden berekend.

• Werkgevers die werknemers willen ontslaan omdat zij 2 jaar of langer arbeidsongeschikt zijn komen vanaf 1 april 2020 in aanmerking voor compensatie. De compensatie wordt door het UWV verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Wel gaat de (uniforme) premie met 0,5% omhoog. De regeling geldt voor beëindigingen van dienstverbanden op of na 1 juli 2015. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar aard van de arbeidsovereenkomst of wijze van beëindiging.

• Met ingang van 1 januari 2020 wordt de mogelijkheid verruimd om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Nu geldt voor het in mindering brengen van scholingskosten op de transitievergoeding de voorwaarde dat die kosten moeten zijn gemaakt voor het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever.
De nieuwe regeling bevat de mogelijkheid scholing die is gericht op het vervullen van een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering in mindering te brengen op de transitievergoeding.
Voor scholing gericht op inzetbaarheid binnen de eigen functie verandert er niets; die kan niet worden afgetrokken van de transitievergoeding. Evenmin mogen scholingskosten in mindering worden gebracht, die verband houden met reintegratieverplichtingen van de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

• Ontslag wordt ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de nieuwe cumulatiegrond. Als de werkgever een ontslagreden hanteert, moet deze “voldragen” zijn (volledig onderbouwd) Deze nieuwe grond geeft de mogelijkheid ontslagredenen te combineren. Maar let op: de werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding en maximaal de helft van de transitievergoeding), wanneer deze cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag. Daarnaast blijft het mogelijk om een billijke vergoeding toe te kennen in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This